Privacybeleid

1.    Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
2.    Welke persoonsgegevens worden er verzameld en waarvoor verwerken wij deze?
3.    Wie heeft toegang tot uw gegevens?
4.    Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?
5.    Hoelang worden uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden bewaard?
6.    Wat zijn uw rechten en hoe kunt u contact met ons opnemen?
7.    Wijzigingen aan het Privacybeleid.

Dit is het privacybeleid van Holmatro B.V., gevestigd te Lissenveld 30, 4941 VL Raamsdonksveer (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 18122713) (hierna ook te noemen "Holmatro", "wij", "ons").

Algemeen
Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op eindgebruikers, het personeel van distributeuren, sollicitanten en websitebezoekers van Holmatro. Holmatro respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die wij van u krijgen vertrouwelijk wordt behandeld. 
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan akkoord te gaan met dit privacybeleid. Op deze website kunnen verwijzingen staan naar andere partijen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Holmatro niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.  

Het gebruik van onze diensten
Wanneer u inlogt op een van onze diensten, kunnen wij u om persoonsgegevens vragen. Deze gegevens worden voor onze dienstverlening gebruikt en worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Holmatro of op die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet in verband brengen met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Communicatie
Mogelijk bewaren wij e-mails of andere berichten die u ons stuurt. Soms kunnen wij u vragen om persoonsgegevens die te maken hebben met een bepaalde situatie, of als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw vragen of een reactie daarop. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Holmatro of op die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet in verband brengen met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 
Bij het bezoeken van onze website www.holmatro.com worden bepaalde persoonsgegevens mogelijk verzameld en verwerkt. Omdat wij de bescherming van uw privacy en persoonlijke informatie hoog in het vaandel hebben staan, zorgen wij ervoor dat de gehele wet- en regelgeving die van toepassing is op privacy en de bescherming van persoonsgegevens door onze firma wordt nageleefd. Deze privacyverklaring biedt informatie over de persoonsgegevens die Holmatro verzamelt en de manier waarop deze worden verwerkt. 

1.    Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Holmatro is in alle gevallen verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens behalve wanneer zij namens een distributeur belast wordt met de verwerking ervan. In dat geval fungeert Holmatro als processor en is de distributeur de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

2.    Welke persoonsgegevens worden er verzameld en waarvoor verwerken wij deze?

Persoonsgegevens worden door ons verzameld wanneer u via e-mail of door middel van formulieren op onze website contact met ons opneemt, wanneer u via de website solliciteert of wanneer u op andere wijze gebruik maakt van onze website. 

A.    Holmatro kan van alle websitebezoekers de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 1. het IP-adres;
 2. de pagina's die u bezoekt;
 3. de internetbrowser die u gebruikt;
 4. het type apparaat;
 5. geografische gegevens (zoals uw locatie);
 6. informatie over uw activiteiten op onze website;
 7. uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

B.    Holmatro kan de volgende persoonsgegevens van eindgebruikers voor eigen rekening of als verwerker namens anderen verzamelen en verwerken:

 1. naam, functie en adresgegevens;
 2. geboortedatum;
 3. geslacht;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer.

C.    Holmatro kan de volgende persoonsgegevens verzamelen van het personeel van distributeurs:

 1. naam, functie en adresgegevens;
 2. naam van de werkgever;
 3. geboortedatum;
 4. geslacht;
 5. e-mailadres;
 6. telefoonnummer.

D.    Holmatro kan daarnaast van sollicitanten de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

 1. naam, functie en adresgegevens;
 2. geboortedatum;
 3. geslacht;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. informatie over waar hij/zij heeft gewerkt;
 7. motivatiebrief;
 8. curriculum vitae;
 9. referentiebrieven.

De door u verstrekte informatie wordt door ons zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonlijke informatie slechts om contact met u op te nemen in reactie op uw sollicitatie en zullen deze informatie niet met enige andere partij delen, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder vermelde doeleinden en op de volgende wettelijke grondslagen.

Ter beantwoording van uw vragen en voor informatie-uitwisseling
We verwerken uw persoonsgegevens als u ons vragen stuurt per e-mail, als u ons belt of als u ons contactformulier invult. 
Daartoe kunnen wij persoonsgegevens verwerken zoals uw naam, functie, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres en telefoonnummer. 
Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of van het rechtmatige belang van Holmatro, namelijk ten behoeve van haar normale bedrijfsvoering en om u te informeren over projecten, producten en/of diensten en evenementen. 

Sollicitaties
Als u via onze website solliciteert, kunnen uw persoonsgegevens bij het afhandelen hiervan door ons worden gebruikt. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is nodig uit het oogpunt van een door Holmatro rechtmatig nagestreefd belang, namelijk om personen voor zich in dienst te nemen.

Voor het technisch en functioneel beheer van de website
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens voor het technische en functionele beheer van onze website en om ervoor te zorgen dat de website u een optimale gebruikerservaring biedt. 
Voor dit doel is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de gebruikte internetbrowser, het type apparaat, geografische data (bijvoorbeeld uw locatie), gegevens over uw activiteiten op onze website, uw voorkeurstaal, en de tijd en duur van uw bezoek. Wij doen dit door het gebruik van cookies. Zie de cookieverklaring voor meer details. 
Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of van het rechtmatige belang van Holmatro om haar website te verbeteren en deze te beschermen tegen cyberaanvallen of andere onrechtmatige handelingen. 
Onze website kan verwijzingen of links (bijvoorbeeld hyperlinks) bevatten naar websites van derde partijen. U kunt ook op sociale media worden doorgeleid naar Holmatro. Holmatro is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze websites of sociale media. Het privacybeleid en de cookieverklaring van Holmatro zijn beide niet van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door derden. 

3.    Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We zullen uw persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij dit nodig is voor een dienstverlening (bijvoorbeeld websitehosting) of wij hier door de wet of een wettelijke bepaling toe verplicht worden. In geval van gebruik door derden zal Holmatro ervoor zorgen dat er overeenkomsten met de verwerker van kracht zijn die in overeenstemming met de wet- en regelgeving van toepassing zijn waardoor de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd wordt.

4.    Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Om uw persoonsgegevens tegen (onbedoelde) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang te beschermen heeft Holmatro technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen. Holmatro zal alles doen wat in haar macht ligt ter bescherming van uw persoonsgegevens. 

5.    Hoelang worden uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden bewaard?

Persoonsgegevens worden vernietigd op het moment dat ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Voor doeleinden met betrekking tot het technisch- en functioneel beheer van de website worden de gegevens niet langer dan 24 maanden na het bezoek aan de website bewaard, tenzij specifieke omstandigheden een langere bewaringstermijn rechtvaardigen. 
Wij zullen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderen tenzij u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens hoogstens 1 jaar te bewaren. 

6.    Wat zijn uw rechten en hoe kunt u contact met ons  opnemen?

Als betrokkene heeft u het recht om zonder extra kosten de persoonsgegevens die Holmatro over u bewaart na te kijken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en de verwerking ervan te beperken. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens over te dragen en bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. 
Als uw persoonsgegevens verwerkt worden op grond van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze in te trekken. U kunt uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen via het formulier op onze website. 
Vragen of opmerkingen over het beleid van Holmatro met betrekking tot persoonsgegevens kunnen worden ingestuurd via het contactformulier
Bij klachten over wederrechtelijke verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland). 

7.    Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd zodra zich andere ontwikkelingen dan die hier beschreven zijn voordoen als gevolg van de toevoeging van een nieuwe functie aan de website. Eventuele toekomstige wijzigingen in de manier waarop wij de bescherming van persoonsgegevens hebben opgezet worden op onze website via deze privacyverklaring bekendgemaakt. 
Om er zeker van te zijn dat u zich rekenschap geeft van de wijzigingen, verzoeken wij u de privacyverklaring regelmatig te bekijken. Deze versie van de privacyverklaring is van kracht sinds 25 mei 2018.