Disclaimer

Hoewel de grootste zorg is besteed aan de inhoud van deze website is het mogelijk dat de informatie op deze website onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en alle hieraan gelieerde ondernemingen (hierna te noemen: Holmatro) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Indien u enige twijfel heeft over de juistheid of volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (telefoonnummer +31 (0) 162 751 480).

Intellectueel eigendom

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op alle tekst, afbeeldingen, geluiden, software en overige materialen op deze site behoren toe aan Holmatro of zijn licentiegevers.  Het is toegestaan om deze site door te bladeren en hieruit delen te reproduceren door middel van afdrukken, downloaden op een harde schijf en distributie aan derden. Dit is echter in alle gevallen uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden. Het is niet toegestaan kopieën van enig deel van de site, op papier noch digitaal, te verkopen of distribueren voor commercieel winstbejag, noch te wijzigen of verwerken in enig(e) ander(e) werk, publicatie of site, inclusief plaatsing op een andere site. Geen andere licentie of ander recht wordt toegekend.

De intellectuele eigendomsrechten op de producten, uitvindingen, ontwerpen, handelsmerken en getoonde handelsnamen op deze website behoren eveneens toe aan of worden onder licentie gebruikt door Holmatro.

Geen enkel onderdeel van deze website mag op enigerlei wijze worden gekopieerd of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van Holmatro.